Историјски архив Сомбор је на конкурс Министарства културе и информисања за суфинансирање пројеката у области архивског наслеђа за 2014. годину, конкурисао са пројектом опремања „М“ депоа металним поличним регалима за смештај архивске грађе. Министарство је препознало проблеме и потребе Архива, као и значај очувања културних добара и културног наслеђа, и по конкурсу Архиву доделило 350.000,00 динара.

Овим средствима купљени су метални полични регали за „М“ депо, а средствима Архива у износу од 45.265,00 финансирана је разлике у цени металних поличних регала (транспорт и монтажа), демонтажа дрвених полица и фиксирање металних полица за зид те кречења депоа, фарбање прозора и бојења пода.

У депоима Архива, чак 60% полица за смештај архивске грађе су дрвене. Опремањем „М“ депоа, у потпуности су испуњени планирани циљеви пројекта:


  • обезбеђени су прописани, основни услови адекватног смештаја и основне мере техничке и физичке заштите културног добра - архивске грађе, дефинисани Правилником о минимуму услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара ("Сл. гласник РС", бр. 21/95.)
  • побољшани су услова рада запослених у депоу приликом манипулације са архивском грађом и отклањена је опасност рушења постојећих дрвених полица које су биле нестабилне, 
  • створен је додатни смештајни простор за пријем око 100 метара архивске грађе (заменом постојећих дрвених полица које су неадекватне дубине, превисоких и неједнаких рафова те заузимају више простора а носе мање архивске грађе),
  • омогућена је доступност новопреузете архивске грађе свим корисницима услуга Архива – правним и физичким лицима.

Значај пројекта за локалну заједницу (Град Сомбор, општине Апатин, Кула, Оџаци и Бач, за које је Архив територијално надлежан) огледа се у могућности, да се стварањем додатног смештајног простора изврши пријем грађе фондова на терену (коју Архив није могао до сада преузети због непостојања смештајног простора), како би се избегла опасности њеног оштећења или нестајања.