По конкурсу Министарства културе, за финансирање/суфинансирање програма и проjеката из области заштите културне баштине и библиотечке делатности за 2009. годину – добијена су средства у износу од 400.000,00 динара, за набавку металних ормана за смештај архивске грађе Збирке карата (категорисане као културно добро од великог значаја).

Ефекти пројекта: Набавком металних ормара за смештај Збирке карата, испунили су се се прописани услови (дефинисани Правилником о минимуму услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара - "Сл. гласник РС", бр. 21/95.) адекватног смештаја и основних мера техничке и физичке заштите културних добара од великог значаја и на тај начин се смањила опасност  од даљег оштећења карата до кога је долазило због неадекватних услова чувања.

Наиме, до момента набавке нових ормана, Архив је поседовао само 1 метални орман за смештај карата, у коме се налазило мање од 10% архивске грађе ове збирке, а остале карте су чуване у старом дрвеном орману неадекватне величине.

Ф. 3. Збирка карата, 1541-1954. састоји се од 1205 инвентарних јединица од великог историјског, културног и научног значаја. Карте су писане на латинском, мађарском, немачком и српском језику. Начињене су на различитим материјалима: платну, папиру, кашираном папиру, паус папиру и сл.

Најстарији инв. број Збирке датира из турског периода, тј. 1541-1687. године, а ради се о скици карте на којој је приказан терен Бач-Бодрошке жупаније, нахије и Сегедински санџак са уцртаним већим местима, рекама, седиштима нахија и др.

Збирка карата је једна од најкоришћенијих збирки од стране истраживача.

Око 30% карата је оштећено (у мањој или већој мери) али пошто архив не поседује рестауратерско-конзерваторску радионицу, до данас није спроведено лечење и конзервација оштећених карата.