По конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, за суфинансирање - набавку нове опреме установа културе - корисника буџетских средстава локалне власти у АП Војводини, добијена су средства у износу од 250.000,00 динара. Овим средствима, купљена је недостајућа опрема: комбиновани уређај скенер/штампач/копир (А-3 Sharp AR-5516), девет монитора (LCD LG) као и три рачунара (P4 INTEL G31).

Ефекти пројекта: Набавком недостајуће опреме, стварени су бољи технички услови за реализацију основне делатности архива - у циљу ефикаснијег и квалитетнијег задовољавања потреба грађана Града Сомбора и општина Апатин, Оџаци, Кула и Бач - које су у територијалној надлежности Архива. Рачунарска мрежа Архива сада ефикасно подржава све инсталиране апликације и омогућује реализацију програмских задатака: издавање тражених копија са чињеницама садржаним у архивској грађи. дигитализацију архивске грађе и унос аналитичких инвентара у програм ИСАВ-Аналитика.

Наиме, само у периоду 2004–2008. године Архив је преузео на чување 464 метра архивске грађе, међу којом се својим значајем издвајају матичне књиге СПЦО и РКЦО из месних канцеларија са подручја општина Сомбор, Апатин и Оџаци. Збирка матичних књига данас садржи 1056 књига и 14 досијеа за период 1718-1949. године у укупној количини од 30 метара. Овако богата Збирка плени изузетно интересовање бројних истраживача архивске грађе као и странака којима су потребни подаци из преузетих матица.

Такође, од 2005. године у Архиву се врши дигитализација фонда Среска комисија за конфискацију Сомбор и закључно са 2009. годином дигитализовано је 5300 предмета и начињено је укупно 16606 дигиталних снимака. За потребе истраживача такође се врши дигитализација изабране архивске грађе, те је само у 2009. години у ту сврху начињено 769 дигиталних снимака.

У току 2007. године пуштен је у рад и програм добијен од Архива Војводине, у оквиру Информационог система архива Војводине: ИСАВ-Аналитика, за израду електронских аналитичких инвентара и припадајућих регистара (предметно-тематски, географски и регистар личних имена).

Закључно са протеклом годином у програм је унето 6074 аналитичка описа (фондова обрађених у периоду 2007-2009. године) као и 952 аналитичка описа постојећих (раније сачињених) аналитичких инвентара у виду картица тј. извршен је њихов пренос у електронски облик.

Програм ИСАВ-Аналитика омогућује истраживачима архивске грађе и корисницима услуга Архива бројне погодности:

  • Корисник брзо и лако проналази жељене податке према кључној речи коју је унео за претрагу.
  • На екрану се добија кратак опис документа с подацима о сигнатури, броју листова, језику грађе и др. што се може по потреби одмах одштампати.
  • Дигитални снимак документа може се приказати на екрану рачунара и по потреби одштампати.
  • Архивска грађа се не повлачи из архивског депоа, не оштећује се, не постоји могућност уништења или крађе а више корисника може истовремено да користи исти предмет.
  • Користећи овај програм, заинтересовано лице може за исто време, прегледати далеко више података и докумената, него у ситуацији прегледа архивске грађе.