Историјски архив Сомбор је на конкурс Министарства културе и информисања за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2022. години, конкурисао са пројектом опремања Р депоа металним поличним регалима за смештај архивске грађе.

Министарство је препознало проблеме и потребе Архива, као и значај очувања културних добара и културног наслеђа и по конкурсу Архиву доделило средства у износу од 300.000 динара. Реализацију пројекта суфинансирао је и Град Сомбор значајним средствима у износу од 365.000 динара, без чије подршке пројекат не би могао бити реализован.

Опремањем Р депоа металним поличним регалима у потпуности су испуњени планирани циљеви пројекта:

  • обезбеђени су основни услови адекватног смештаја и основне мере техничке и физичке заштите културног добра - архивске грађе, дефинисани Правилником о минимуму услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара ("Сл. гласник РС", бр. 21/95.)
  • побољшани су услова рада запослених у депоу приликом манипулације са архивском грађом и отклањена је опасност рушења постојећих дрвених полица које су биле нестабилне,
  •  створен је додатни смештајни простор за пријем приближно 60 метара архивске грађе.

Значај пројекта за локалну заједницу; Град Сомбор, општине Апатин, Кула, Оџаци и Бач, за које је Архив територијално надлежан; огледа се у чињеници да је стварањем додатног смештајног простора, могуће извршити пријем дела архивске грађе на терену доспеле за преузимање, како би се избегла опасност њеног оштећења или нестајања.