Вести

 

 

 

 

Историјски архив Сомбор је у суботу 15. маја, био домаћин учесницима семинара под називом „Историјски извори у настави историје“. Семинар је организован и акредитован од стране Министарства просвете Рпублике Србије.

Циљ семинара је професионално оснаживање наставника у области развијања вештина истраживања и тумачења прошлости на основу историјских извора.

По конкурсу Министарства културе, за финансирање/суфинансирање програма и проjеката из области заштите културне баштине и библиотечке делатности за 2009. годину – добијена су средства у износу од 400.000,00 динара, за набавку металних ормана за смештај архивске грађе Збирке карата (категорисане као културно добро од великог значаја).

Ефекти пројекта: Набавком металних ормара за смештај Збирке карата, испунили су се се прописани услови (дефинисани Правилником о минимуму услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара - "Сл. гласник РС", бр. 21/95.) адекватног смештаја и основних мера техничке и физичке заштите културних добара од великог значаја и на тај начин се смањила опасност  од даљег оштећења карата до кога је долазило због неадекватних услова чувања.

По конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, за суфинансирање - набавку нове опреме установа културе - корисника буџетских средстава локалне власти у АП Војводини, добијена су средства у износу од 250.000,00 динара. Овим средствима, купљена је недостајућа опрема: комбиновани уређај скенер/штампач/копир (А-3 Sharp AR-5516), девет монитора (LCD LG) као и три рачунара (P4 INTEL G31).

Ефекти пројекта: Набавком недостајуће опреме, стварени су бољи технички услови за реализацију основне делатности архива - у циљу ефикаснијег и квалитетнијег задовољавања потреба грађана Града Сомбора и општина Апатин, Оџаци, Кула и Бач - које су у територијалној надлежности Архива. Рачунарска мрежа Архива сада ефикасно подржава све инсталиране апликације и омогућује реализацију програмских задатака: издавање тражених копија са чињеницама садржаним у архивској грађи. дигитализацију архивске грађе и унос аналитичких инвентара у програм ИСАВ-Аналитика.