ISO 15489-1:2001 Information and documentation – Records management – Part 1: General i ISO/TR 15489-2:2001 Information and documentation -- Records management – Part 2: Guidelines
Информације и документација – Управљање документима -– Део 1: Опште и Део 2: Смернице.

Овај стандард је настао од аустралијског стандарда АС 4390 који је био намењен за управљање документима. Стандард се односи на управљање документима у било ком формату и на било ком медију који настају током рада јавне или приватне организације, те било ког приватног лица који је дужан да чува своју архивску грађу. Стандард даје основне смернице како се треба одлагати, обрађивати и користити документациона информација (метаподаци) у било ком предузећу и институцији на државном и локалном нивоу. Овим стандардом се обавезују ствараоци архивске грађе да архивима предају сређене и обрађене документе.

ISAD(G) 2:2000 General International Standard Archival Description
Општи међународни стандард за опис архивске грађе.

Стандард садржи општа правила за израду описа архивске грађе. Циљ стандарда је да идентификује и објасни контекст и садржај архивске грађе како би се олакшала њена доступност корисницима и лакше образовао јединствен информациони систем унутар једног и више архива.

ISAAR(CPF) 2:2004 International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families
Међународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и породице.

Међународни стандард који даје смернице за обликовање архивских описа правних, физичких лица и породица (стваралаца архивске грађе). Основни циљ стандарда је да утврди општа правила за израду описа ствараоца документационе грађе и контекста у ком је грађа настајала како би се омогућио лакши приступ архивској грађи, како би корисници лакше схватили контекст настанка и коришћења грађе и њено значење и значај и како би се схватили односи између претходних стваралаца грађе нарочито у случајевима када је долазило до административних промена унутар правних субјеката или личних промена у животу појединаца и породица. Стандард треба да обезбеди и размену информација тих описа између установа, система и мрежа. Намена стандарда је и израда једнообразних водича архивских фондова.